PL DE

Regulamin Portalu Internetowego GuideMe

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Portal Internetowy guideme24.eu udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę Guide Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427654, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 7792407122, będącą właścicielem oraz Administratorem Portalu.
 2. Portal Internetowy guideme24.eu działa na stronie internetowej www.guideme24.eu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego guideme24.eu

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług w Portalu Internetowym guideme24.eu, do zapoznania się z treścią oraz przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego guideme24.eu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 4. Regulamin jest ogólnodostępny do odczytu, zapisania na dysku i wydrukowania ze strony internetowej www. guideme24.eu Ponadto przy każdorazowym zawarciu umowy z Użytkownikiem – Regulamin zostanie wysyłany na adres e-mail Użytkownika.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

II .DEFINICJE

 1. Portal Internetowy guideme24.eu - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Guide Sp. z o.o. . i dostępna pod adresem www. guideme24.eu;

 2. Usługodawca – spółka Guide Sp. z o.o.

 3. Użytkownik – osoba posiadająca konto w Portalu Internetowym guideme24.eu, umożliwiające jej korzystanie z Modułów Portalu;

 4. Moduły- usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu guideme24.eu, umożliwiające w szczególności:

  1. przygotowywanie przez Użytkowników instrukcji tekstowych do swoich stron internetowych, prowadzonych w systemie webowym, w formie kaskadowych schematów, następujących w określonych miejscach strony internetowej Użytkownika po określonym zdarzeniu (klikniecie, wypełnienie pola itp.), zwane dalej: „Modułem edycyjnym”;

  2. wyświetlanie zaplanowanych przez Użytkownika instrukcji w formie wtyczki afiliacyjnej na stronie Użytkownika, zwane dalej: „Modułem playera”;

  3. zdefiniowanie liczbowe/procentowe zdarzeń związanych z rozpoczęciem, zakończeniem lub zaniechaniem procedur przewidzianych przez Użytkownika na jego stronie internetowej z jednoczesnym wskazaniem elementów procesów które generują w najwyższym stopniu wskaźnik zaniechań, zwane dalej: „Modułem analitycznym”;

  4. budowanie polityki prywatności dla strony internetowej Użytkownika, zwane dalej: „Modułem generowania polityk prywatności”.

 5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne oraz wszelkie treści stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znajdujące się w Portalu Internetowym guideme24.eu.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Portal Internetowy guideme24.eu umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Modułów:
  1. Modułu edycyjnego,

  2. Modułu playera,

  3. Modułu analitycznego,

  4. Modułu generowania polityk prywatności,

opisanych szczegółowo w pkt. II ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 1. Zawarcie umowy Usługodawcy z Użytkownikiem odbywa się poprzez:
  1. zarejestrowanie się Użytkownika w Portalu Internetowym guideme24.eu, podczas którego Użytkownik poda swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska/ nazwy, adresu zamieszkania/siedziby oraz adresu e-mail,

  2. akceptację Regulaminu przez Użytkownika,

  3. uiszczenie opłaty za dostęp do wybranego przez Użytkownika konta Premium.

 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika odbywa się w sposób wyraźny, poprzez zaznaczenie stosownej, dostępnej w Portalu opcji.
 3. W portalu Internetowym guideme24.eu Użytkownik ma możliwość założenia następujących kont Premium:
  1. Premium 1 – umożliwiające Użytkownikom dostęp do 10 instruktaży oraz do 2 000 użytkowań instruktaży miesięcznie,

  2. Premium 2 - umożliwiające Użytkownikom dostęp do 20 instruktaży oraz do 10 000 użytkowań instruktaży miesięcznie,

  3. Premium 3 - umożliwiające Użytkownikom dostęp do dowolnej liczby instruktaży oraz do dowolnej liczba użytkowań instruktaży miesięcznie

   Użytkownik dokonuje płatności za dostęp do wybranego konta Premium w formie pre-paidowej, smsem lub przelewem, przy czym za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania wpływu na koncie Usługodawcy.

 4. W przypadku dokonania płatności w formie pre-paidowej lub przelewem bankowym - na życzenie Użytkownika przekazane do Usługodawcy - możliwe jest wystawienie i doręczenie faktury VAT, o ile taka dyspozycja Użytkownika zawiera wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT oraz zostanie złożona w czasie umożliwiającym Usługodawcy wystawienie faktury w 7-dniowym terminie wynikającym z odrębnych przepisów. Usługodawca ograniczy wykorzystanie tych danych wyłącznie do celu wystawienia faktury, z wyłączeniem przekazywania tych danych podmiotom trzecim.
 5. Po zaksięgowaniu wpływu na koncie Usługodawcy, Usługodawca prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego przy rejestracji adres e-mail odpowiednio wygenerowany kod, służący Użytkownikowi do zainstalowania pliku typu Add-on (na przeglądarce) i jego autoryzacji, umożliwiający Użytkownikowi bezpośrednie korzystanie z dostępnych w Portalu Modułów bez konieczności logowania do Portalu (z pozycji przeglądarki).

 

IV. DZIAŁANIE MODUŁÓW PORTALU

 1. Moduł edukacyjny działa w ten sposób, że po zainstalowaniu pliku typu Add-on (na przeglądarce) i jego autoryzacji, Użytkownik wskazuje stronę internetową, na bazie której zamierza zbudować swój instruktaż. Użytkownik projektuje krok po kroku instrukcje w formie kaskadowej poprzez kolejne zaznaczanie elementów na swojej stronie internetowej i poszczególne definiowanie okna informacyjnego, jego wyglądu, treści, sposobu przełączenia na kolejny krok w następujący sposób:

  1. Użytkownik wybiera funkcję: Stwórz nowy.

  2. Użytkownik wybiera funkcję: Dodaj krok, a na stronie otwartej w przeglądarce zaznacza pierwszą chmurkę, na której pojawiać się będzie informacja,

  3. Po wyborze odpowiedniego przycisku na stronie pojawi się chmurka informacyjna, w której możliwa będzie edycja tytułu, głównego tekstu informacyjnego oraz głównego tekstu przez Użytkownika.

  4. Następnie Użytkownik definiuje pozycje, w której pojawiać się będzie chmurka (lewo, prawo, góra, dół w odniesieniu do przycisku dla którego stwarzany jest instruktaż).

  5. Kolejno Użytkownik definiuje zdarzenie, po którym chmurka przejdzie do kolejnego kroku. Do możliwych opcji należy: po kliknięciu, po kilku sekundach, po wypełnieniu pisemnym okna, po dodaniu pliku, po wyborze z listy opcji, po wyborze funkcji następny. Zdefiniowana w ten sposób chmurka informacyjna zostaje zapisana przez Użytkownika poprzez wybór funkcji: Zapisz.

  6. Użytkownik może wielokrotnie powtarzać powyżej opisany przebieg stworzenia chmurek informacyjnych, co stanowi kolejne kroki budowanego przez Użytkownika instruktażu.

  7. Użytkownik wybiera funkcję: Kastomizuj, w której charakteryzuje kolorystykę, czcionkę, kolor czcionki, wygląd chmurek, wygląd playera, pozycja playera itp.

  8. Po zakończeniu przebiegu tworzenia chmurek informacyjnych, Użytkownik wybiera funkcję: Publikuj, przez co dokonuje zapisu całego instruktażu.

  9. Instruktaż zostaje wygenerowany w postaci kodu źródłowego, który Użytkownik następnie kopiuje i ma możliwość wklejenia do głównego kodu swojej strony internetowej. Po jego wklejeniu strona internetowa Użytkownika będzie wyświetlana z odpowiednią nakładką graficzna, która umożliwi jej użytkownikowi korzystanie z instruktaży tekstowych.

 2. Moduł playera działa w ten sposób, że strona internetowa Użytkownika ze stworzonym w Module edukacyjnym instruktażem może być udostępniana osobom trzecim (użytkownikom strony internetowej) wraz z nakładką graficzną, stanowiącą swoistą pomoc w przechodzeniu odpowiedniego procesu na stronie internetowej Użytkownika przez osobę trzecią (użytkownika strony internetowej). Przeprowadzanie instruktaży będzie możliwe poprzez najechanie na odpowiedni element strony internetowej Użytkownika, po którym pojawi się chmurka informacyjna wyświetlająca informacje wyedytowane przez Użytkownika w Module edukacyjnym.

 3. Moduł analityczny działa w ten sposób, że po zainstalowaniu pliku typu Add-on (na przeglądarce) i jego autoryzacji, na głównym pasku nawigacyjnym widniał będzie przycisk: Analiza, który przeniesie Użytkownika do panelu funkcji Modułu analitycznego dostępnego na stronie internetowej w formie dashboardu, dającego wgląd w dane analityczne strony internetowej Użytkownika w formie graficznej i numerycznej. Użytkownik może dokonać: przeglądu ogólnego, który przedstawi dane dotyczące, łącznej liczby wyświetleń instruktaży przez osoby trzecie (użytkowników strony internetowej), łącznej liczby rozpoczętych instruktaży, łącznej liczby zakończonych instruktaży, liczby opublikowanych instruktaży, procentowego udziału ukończonych instruktaży, przeglądu danych ze względu na definiowany zakres dat, a także może zdefiniować etapy, które w najwyższym stopniu generują współczynnik zaniechań osób trzecich (użytkowników strony internetowej) przy przechodzeniu przez kolejne etapy procesu dostępnego na stronie internetowej Użytkownika.

 4. Moduł generowania polityki prywatności działa w ten sposób, że po zainstalowaniu pliku typu Add-on (na przeglądarce) i jego autoryzacji, na głównym pasku nawigacyjnym widnieć będzie funkcja: Generuj politykę prywatności. Po jej wyborze Użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki, w której scharakteryzuje posiadane na swoje stronie internetowej elementy w ramach których zbierane są informacje o osobach trzecich (użytkownikach strony internetowej), poprzez wybór odpowiednich opcji z listy. Po zaznaczeniu posiadanych elementów na stronie zostanie przygotowany dokument zawierający wszelkie klauzule polityki prywatności związane z deklarowanymi przez Użytkownika elementami strony internetowej, który następnie zostanie przesłany Użytkownikowi na wskazany przez niego przy rejestracji adres e-mail.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal Internetowy guideme24.eu oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie - podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

 2. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Internetowym guideme24.eu przysługują Usługodawcy.

 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Internetowym guideme24.eu lub za jego pośrednictwem Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych, z zastrzeniem ust. 4 poniżej.

 4. Użytkownicy są uprawnieni do dodawania, usuwania i modyfikowania treści dostarczonej im przez Usługodawcę Polityki Prywatności, z wyłączeniem zmiany jej kodu źródłowego.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PORTALU 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Internetowego guideme24.eu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

  1. niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym;

  2. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

  3. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

  4. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

  5. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe.

 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za materiały stworzone przez siebie za pośrednictwem Portalu Internetowego guideme24.eu, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Internetowego guideme24.eu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

 2. materiały stworzone przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu Internetowego guideme24.eu;

 3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

 4. niezrealizowanie warunków wygenerowanych przez Usługodawcę Polityk Prywatności, w tym nieuzyskanie przez Użytkownika zgód użytkowników końcowych na przetwarzanie ich danych osobowych, niezgłoszenie właściwym organom faktu przetwarzania danych osobowych bądź niezastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych;

 5. niezależne i niezawinione błędy w działaniu Portalu Internetowego guideme24.eu;

 6. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą,

 7. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danego Modułu, wynikającego z zawartej między stronami umowy, w zakresie niezbędnym do jego wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Guide Sp. z o.o., ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: helpdesk@guideme24.eu W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonywania umowy żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy z Usługodawcą.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego guideme24.eu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: helpdesk@guideme24.eu lub listownie na adres: Guide Sp. z o.o., ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

X. PŁATNOŚCI

 1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Internetowego guideme24.eu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego guideme24.eu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Internetowego guideme24.eu.